Byli Gubernatorzy Dystryktu 2230 i 2231

PDG Barbara Pawlisz

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2015/2016

PDG Alex Kożenkin

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2014/2015

PDG Myroslav Gavryliv

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2011/2012

PRID Piotr Wygnańczuk

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2010/2011

PDG Tadeusz Płuziński

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2009/2010

PDG Tadeusz Płuziński

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2008/2009

PDG Andriy Bahanych

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2007/2008

PDG Jerzy Karasiński

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2003/2004

PDG Pavlo Kashkadamov

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2002/2003

PDG Andrzej Ludek

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2001/2002