Byli Gubernatorzy Dystryktu 2230 i 2231

Barbara Pawlisz PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2015/2016

Alex Kożenkin PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2014/2015

Janusz Potępa PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2013/2014

Myroslav Gavryliv PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2011/2012

Piotr Wygnańczuk PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2010/2011

Tadeusz Płuziński PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2009/2010

Tadeusz Płuziński PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2008/2009

Andriy Bahanych PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2007/2008

Wojciech Czyżewski PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2006/2007

Pavlo Kashkadamov PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2002/2003

Andrzej Ludek PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2001/2002