Słowniczek

AG (Action Groups)
Grupy Działania związane ze służbą dla wspólnej idei grupy zainteresowań, np. Grupa ds. Cukrzycy i Wspólnoty/Bractwa/Fellowships (np. Rotarian-Żeglarzy).
Alumni
Wychowankowie byli uczestnicy programów organizowanych przez Fundację Rotary (wymiana młodzieżowa, stypendia itp.).
Board of Directors, Zarząd
Centralny organ decyzyjny Rotary International.
CICO (Club Internet Communication Officer)
członek klubu Rotary odpowiedzialny za komunikację z pomocą Internetu (media elektroniczne).
CoL (Council of Legislation)
Rada Legislacyjna organ ustanawiający wewnętrzne przepisy w Rotary.
DDF (District Designated Fund)
Fundusz w dyspozycji Dystryktu część (50%) wszystkich wpłat na Doroczny Fundusz Stały (APF) Fundacji Rotary, której dysponentem są władze Dystryktu.
DG (District Governor)
Gubernator Dystryktu, którego kadencja trwa 12 miesięcy, od 1 lipca do 30 czerwca.
DGE (District Governor Elect)
Gubernator Elekt tytuł ten obowiązuje na 12 miesięcy przed objęciem urzędu DG.
DGN (District Governor Nominee)
Gubernator Nominat kandydat na stanowisko DG, wybrany przez Komitet Nominacyjny Dystryktu, na 18-24 miesiące przed objęciem urzędu.
DICO (District Internet Communication Officer)
Oficer odpowiedzialny w dystrykcie za media elektroniczne.
DLP (District Leadership Plan)
Dosł. Dystryktalny Plan Przywództwa dokument opisujący organizację i strukturę prac dystryktu.
DSG (District Simplified Grant)
Grant dystryktalny na rzecz projektu klubowego.
Director
Członek Zarządu RI.
Dystrykt
Jednostka administracyjna w Rotary; obejmuje min. 40 klubów i min. 1 000 Rotarian.
Fellowship
Bractwo, międzynarodowy krąg Rotarian o podobnych zainteresowaniach zawodowych i/lub związanych ze spędzaniem czasu wolnego.
Global Outlook
Przegląd Globalny, publikowany przez RI w tej samej formie we wszystkich magazynach regionalnych (w tym w polskim „Rotarianinie”). Każdy numer koncentruje się na innym polu, podkreśla międzynarodowy charakter Rotary, organizacji, która swą pełną siłę rozwija dzięki współpracy przedstawicieli wielu narodów dla realizacji wspólnej wizji.
GSE (Group Study Exchange)
Wymiana Grup Zawodowych program Fundacji Rotary, który polega na wzajemnym wizytowaniu się 5-osobowych grup z krajów partnerskich w celu poznania sytuacji zawodowej, odmienności i podobieństw w obszarze konkretnych branż i specjalności. Pobyt grupy trwa zwykle ok. miesiąca i kończy się uczestnictwem w Konferencji Dystryktu.
3-H (Hunger, Health, Humanity)
Program Fundacji Rotary, koncentrujący wysiłki i środki Fundacji na programach walki z głodem, ochrony zdrowia i poprawy warunków życia.
Inbound
Uczestnik wymiany młodzieżowej pochodzący z innego kraju (w Polsce przyjęło się potoczne określenie „wymieniec”).
IW (Inner Wheel)
Kluby IW, złożone z kobiet – partnerek Rotarian, powstawały w wielu krajach i działały na zbliżonych do RI zasadach wtedy, gdy do Rotary byli przyjmowani tylko mężczyźni. Od 1989, gdy zaczęto przyjmować kobiety do Rotary, ruch zmniejszył swoje znaczenie. W Polsce funkcjonuje 1 klub Inner Wheel, w Lublinie.
Instytut Rotary
Międzynarodowa konferencja dla Oficerów RI.
IAC (Interact Club)
Klub Interact sponsorowany przez Rotary klub dla młodzieży w wieku 12-18 lat.
Konferencja Dystryktu
Coroczne spotkanie przedstawicieli klubów dystryktu (najczęściej w maju).
MG (Matching Grant)
Grant współfinansowany Fundacji Rotary.
Outbound
Student wymiany z danego kraju przebywający zagranicą.
PDG (Past District Governor)
Były Gubernator Dystryktu.
PHF (Paul Harris Fellow)
Forma uznania przyznawana przez Fundację Rotary za przekazanie ponad 1000 USD; uznawana za najwyższe odznaczenie rotariańskie.
PolioPlus
Kampania RI prowadząca do eradykacji (redukcji do zera) zachorowań na polio (chorobę Heinego-Medina).
PETS (Presidents Elects’ Training Seminar)
Seminarium Szkoleniowe dla Prezydentów Elektów obowiązkowe seminarium dla prezydentów i sekretarzy, którzy obejmą władzę w klubach Rotary po 1 lipca danego roku; zwykle odbywa się w marcu lub kwietniu; obecność elektów jest obowiązkowa.
PP (Past President)
Były Prezydent ustępujący po rocznej kadencji Prezydent klubu Rotary; jest zawsze członkiem Zarządu Klubu.
RAC (Rotaract Club)
Klub Rotaract sponsorowany przez Rotary klub dla młodych dorosłych w wieku 18-32 lat.
RAG (Rotary Action Group)
Międzynarodowa grupa skierowana na rozwiązanie konkretnych kwestii technicznych i in. (np. grupa działająca na rzecz wzrostu światowej populacji).
RCC (Rotary Community Corps)
Grupy ochotników Rotarian, którzy podejmują się ochotniczo prac na rzecz lokalnych społeczności.
RIBI (Rotary in Britain and Ireland)
Struktura skupiające wszystkie brytyjskie i irlandzkie dystrykty i kluby Rotary.
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)
Rotariańskie Nagrody dla Liderów Młodzieżowych seminaria dla uczniów i studentów.
Strefa
Jednostka administracyjna RI, obejmująca kilka dystryktów.
TR (The Rotarian)
Oficjalny, anglojęzyczny periodyk RI
TRF (The Rotary Foundation of Rotary International)
Fundacja Rotary prawnie (w USA) niezależna od RI fundacja, działająca na zasadzie “not for profit” („nie dla zysku”) a więc osiągany zysk z operacji finansowych w całości przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.
WCS (World Community Service)
Służba Społeczności Światowej program związany z zapewnianiem pomocy humanitarnej w krajach rozwijających się, m.in. przez tzw. Wymianę Projektów (WCS Projects Exchange).
Zgromadzenie Dystryktu
Doroczne spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów Dystryktu, mające uprawnienia do m.in. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Dystryktu.