PDG Pavlo Kashkadamov

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2002/2003