PDG Myroslav Gavryliv

Gubernator Dystryktu 2230 w kadencji 2011/2012