Wspomnienie o śp. Alojzym Leszku Gzelli

Wspomnienie o śp. Alojzym Leszku Gzelli

20 marca 2024 r., w wieku 92 lat odszedł Alojzy Leszek Gzella, Gubernator polskiego Dystryktu 2230 (1998/99), rozszerzonego w następnych latach o Ukrainę i Białoruś, Prezydent Klubu Lublin (1991/92).

Dziennikarz, wieloletni z-ca sekretarza „Kuriera Lubelskiego” i red. naczelny „Dziennika Wschodniego”. Harcmistrz, członek Kręgu Instruktorów i Seniorów „Szaniec” Hufca ZHP Lublin, członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Ur. 19.06.1932 r. w Pelplinie. W czasie wojny w 1944 r. w Warszawie – członek Harcerskiej Poczty Powstańczej, ps. Kos, w drużynie im. T. Kościuszki „Jurka Białego” (Jerzego Filińskiego) w hufcu Warszawa – Śródmieście – Południe przy ul. Wilczej 41.

Po wojnie – sekretarz Komendy Hufca w Lubawie (1947-1948); absolwent KUL – Wydz. Filologii Polskiej; kierownik Referatu Harcerskiej Służby Informacyjnej KH Lublin-Wschód (1957-58); drużynowy DH im. Szarych Szeregów w SP 11 przy ul. Bronowickiej w Lublinie (1957-59); instr. Sekcji Programowej Akcji Młodzieżowej Chorągwi Lubelskiej (1960); czł. Wydz. Propagandy Chor. Lub. (1972>); czł. Rady Instruktorskiego Kręgu Dziennikarskiego przy KCh Lub. (<1978>); czł. Wydz. Kultury i Propagandy Chor. Lub. (1978>); red. harcerskiego dodatku tygodniowego „Na tropie” (1957-1981) w „Kurierze Lubelskim”.

Był w gronie założycieli i pierwszych pracowników „ Kuriera Lubelskiego” powstałego w marcu 1957 r. Od 13 grudnia 1981 r. do 1989 pozbawiony możliwości wykonywania zawodu. Nieprzerwanie w latach 1981-1992 prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Lublinie, które działało także w stanie wojennym i po jego zawieszeniu, mimo formalnego zdelegalizowania. Członek lubelskiego Komitetu „Solidarności”. Redaktor „ Wiadomości Diecezjalnych”. Od lipca 1990 redaktor naczelny „Dziennika Lubelskiego”.

Autor trzech publikacji poświęconych obronie Lublina w 1939 r. (Oni bronili Lublina w 1939 r., Lublin 1989, Bronili Lublina. Wrzesień 1939, Lublin 1994, współautor W. Białasiewicz Bronili miasta i honoru, Lublin 2000, swoistej „trylogii” o dziejach 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie (Z Polską w sercu, Lublin 1996, Z Polską na ustach, Lublin 1999, Tylko Polska. Żołnierze Andersa pod wodzą Berlinga, Lublin 2010); monografii obejmującej historię teatru 1944-1974 pt. Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, Lublin 1985. Wydał m.in. kilka pozycji historycznych odnoszących się do powstania styczniowego 1863 r. w Lublinie i działań konspiracyjnych oddziałów AK i BCh na Lubelszczyźnie m.in. Na ścieżkach bohaterów…, Lublin 2006 oraz prasoznawczych związanych z lubelskimi mediami. Opracował i wydał w swoim Wydawnictwie GAL zbiór wierszy lublinianki, harcerki z „pokolenia Kolumbów”, Grażyny Chrostowskiej, zamordowanej w 1942 r. wraz z siostrą Apolonią w niemieckim obozie koncentracyjnych Ravensbrück, pt. Jakby minęło już wszystko, Lublin 2002.

Na szczególną uwagę zasługuje Jego aktywność rotariańska. Od 1990 r. był członkiem Lubelskiego Klubu Rotariańskiego (Rotary Club Lublin). Leszek (tego imienia używał najczęściej) Gzella był inicjatorem powstania „Listów Rotariańskich”, pierwszego, regularnego czasopisma rotariańskiego o zasięgu ogólnopolskim, wydawanego w Lublinie i w latach 1991-1999 w jego Komitecie Redakcyjnym. W latach 2004-2005 był pierwszym redaktorem naczelnym „Rotarianina” i wchodził w skład jego Rady Redakcyjnej. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w strukturze Dystryktu, uczestniczył w licznych zjazdach, konferencjach, seminariach rotariańskich w kraju i za granicą. Jako doświadczony rotarianin, zaangażował się niezwykle aktywnie w powstanie, a następnie w działalność drugiego w Lublinie Klubu Rotary – Klubu Lublin Centrum. Był częstym gościem spotkań, dzielił się doświadczeniem, służył radą. To właśnie Leszkowi Klub RC Lublin-Centrum zawdzięcza w dużej mierze wieloletnie, bardzo serdeczne kontakty z rotarianami francuskimi, z nieżyjącym już Marcelem Stefańskim i Edwardem Lezonem na czele. Od samego początku miał w Klubie wielu przyjaciół, którzy darzyli Leszka ogromną sympatią. Był „dobrym duchem” Klubu Rotary Lublin Centrum i jego Członkiem Honorowym.

Odzn.m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi dla ZHP (1970).

Cześć Jego pamięci…

Stanisław Jan Dąbrowski, RC Lublin Centrum

Fot. z arch. RC Lublin Centrum

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.