Rotary Day w UNESCO

Rotary Day w UNESCO

„Edukacja jest najpotężniejszą bronią,  której można użyć, aby zmienić świat”

Nelson Mandela

W polskim Rotary niewiele mówi się o UNESCO, więc postanowiłem napisać trochę o związkach naszych organizacji. Szczególną okazją do tego jest kolejna Konferencja Rotary-UNESCO która odbyła się w paryskiej siedzibie UNESCO w dniu 24 marca 2018 roku.

Zacznijmy od historii. Już w latach 1942 – 1945, również w wyniku nacisków brytyjskiego Rotary, podczas konferencji alianckich ministrów edukacji powstawała myśl o zorganizowaniu się dla celów edukacji, nauki i kultury, a tym samym by zapobiegać konfliktom takim jak jeszcze wtedy trwający. Ostatecznie UNESCO założono w 1945 roku. Jednym ze współtwórców United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization był Rene Cassin, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1968 roku, członek założyciel RC Lille.

Obie organizacje – UNESCO i Rotary – są podobne, jako międzynarodowe, apolityczne i mające zbieżne cele. Od  1996 roku stały się partnerami, a w 2012 roku rolę Rotary podniesiono do rangi partnera stowarzyszonego. Dodatkowo istnieje porozumienie umożliwiające bezpośrednie kontakty Dystryktów i Klubów z narodowymi oddziałami UNESCO. Odbyło się już kilka wspólnych konferencji (w 2006, 2008, 2011 i 2015 r.), zawsze z udziałem Prezydentów Rotary International i wysokich przedstawicieli UNESCO, a ich wiodącym tematem było z reguły zabieganie o pokój na świecie.

Kolejna konferencja została zorganizowana właśnie w 2018 roku, a jej przewodnią myślą była idea zrównoważonego rozwoju krajów Organizacji Narodów Zjednoczonych wspierana przez UNESCO i Rotary („United Nations and Sustainable Development, Rotary and UNESCO Making a Difference”). Oto bowiem w 2015 roku kraje zrzeszone w ONZ, podczas siedemdziesiątej Sesji Plenarnej tej organizacji podpisały porozumienie, którego celem jest likwidacja ubóstwa, ochrona Ziemi i zapewnienie pomyślności jej mieszkańcom. Określono 17 dziedzin, które skrótowo opisano następującymi słowami: bieda, głód, zdrowie, edukacja, równouprawnienie, woda, czysta energia, praca i wzrost gospodarczy, innowacyjny przemysł i infrastruktura, nierówności społeczne, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, klimat, życie oceanów, przyroda, pokój i sprawiedliwość i wreszcie współpraca dla osiągnięcia tych celów. Rotary wpisuje się w idee ONZ podkreślając 6 z owych 17 celów i skupiając się na działaniu na rzecz pokoju, walce z chorobami, udostępnianiu czystej wody, bezpieczeństwie matki i dziecka, edukacj i rozwoju ekonomicznym.

Na konferencję przybyło ponad 850 osób z 40 krajów, głównie Rotarianie francuscy i wiele młodzieży z Rotaractu. Spotkanie otworzyli panowie Cyril Noirtin (Przewodniczący Nominat Rady ICC) oraz Magnus Magnusson – Dyrektor UNESCO d/s współpracy ze stowarzyszonymi organizacjami. Wprowadzenie przedstawił pan Serge Gouteyron (przedstawiciel Rotary w UNESCO i były Wiceprezydent RI), poprzedzając ważne i podniosłe przemówienie Prezydenta RI Ian’a Riseley’a.

Dalsze obrady odbywały się w trzech częściach, każda zakończona była dyskusją. Mówcami byli przedstawiciele UNESCO i Rotary. Nie sposób przedstawić tu wszystkich wystąpień, przytoczę jedynie kilka fragmentów, które szczególnie zwróciły moją uwagę.

Budowa pokojowych społeczności (building peaceful societies)

Miejscem wybuchu wielu konfliktów jest Afryka Subsaharyjska. Jedną z prozaicznych przyczyn jest brak wody. Pociąga to za sobą kolejne problemy – brak żywności, pracy, brak więc możliwości utrzymania rodziny, załamanie edukacji (w szczególności dziewcząt) i wreszcie powoduje konflikty zbrojne na tle ekonomicznym czy religijnym. Jako jednak możliwą koegzystencję różnych nacji i wyznań podano przykład Libanu, gdzie około 17 wyznań i różne narodowości żyją zgodnie. We wszystkich wystąpieniach przewijała się rola edukacji jako czynnika wiodącego ku pokojowemu współistnieniu. Tu właśnie alumn działań RI na rzecz pokoju (Rotary Peace) Barbara Santibanez z Chile przytoczyła wymienione na wstępie słowa Nelsona Mandeli. Pewne zakłopotanie wśród prowadzących wprowadziła jedna z członkiń Rotaractu pytając o możliwość zakończenia konfliktu izraelsko- palestyńskiego. Pan Najib Zakka tłumaczył ogólną niemoc, bo przecież ten konflikt trwa 70 lat. Taka odpowiedź była dla zgromadzonej młodzieży nie do przyjęcia. Oni by chcieli już, nie mają tyle czasu! I pewnie mają rację.

Ochrona Ziemi (protect our planet)
Po raz kolejny wspomniano o rozsądnym korzystaniu z zasobów naszej planety, także z wody, której braki są powodem konfliktów, migracji i ludzkich tragedii czego ostatnio doświadcza północna Afryka i Europa. Z wielkim aplauzem sali spotkały się słowa Anny Dalena (Wiceprezydenta Rotaract Europe), który powiedział, że nie ma zagrożeń w przyszłości, one są już teraz i już teraz trzeba im przeciwdziałać.

Zapewnienie godnego życia (ensure a dignified life)
W tej części konferencji mówiono o właściwym, zrównoważonym rozwoju ekonomicznym, o pracy dla młodych i wreszcie walce z rozmaitymi chorobami gnębiącymi ludzkość. Dobrym zamknięciem tego tematu było wystąpienie Eda Futa (byłego Sekretarza Generalnego RI) na temat choroby Heinego-Medina, której już tylko nieliczne przypadki odnotowuje się w świecie, wskazujące jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy rozmaitych organizacji. Gdyby nie wspólne działania trwające od 1985 roku, obecnie byłoby 16 milionów nowych zachorowań.

Jednym z celów Rotary International i UNESCO jest praca na rzecz pokoju, porozumienia między narodami, wzajemne poznawanie się i współistnienie w zrozumieniu i szacunku. To właśnie było powodem naszej obecności na konferencji. Naszej czyli PDG Jana Wrany (RC Kraków Wawel), Anny Kaczmarczyk (RC Zamość Ordynacki) i mojej. Mieliśmy okazję spotkać wielu szacownych Rotarian, Gubernatorów francuskich dystryktów, między innymi Rotarian: Małgorzatę Szyc (Przewodnicząca ICC Francja-Polska), Yvonne Kochanska- Longuet (Prezydent RC Paris Montmartre) czy Bernarda Baranovsky (Koordynator ICC we Francji). To właśnie Małgorzata była naszym Cicero poznając nas z osobistościami francuskiego Rotary. Propagowaliśmy bowiem kolejny związek Rotary i UNESCO. Jest to inicjatywa włoskiego RC Urbino, powodująca spotkania Klubów z miast wpisanych na listę UNESCO. Co dwa lata spotkania te są okazją do zdobycia wiedzy o niełatwym bycie miast zabytkowych, ale też do wymiany rozmaitych rotariańskich doświadczeń, nawiązywania znajomości klubowych czy osobistych i w końcu też do wartościowo i zawsze przyjemnie spędzonego czasu.

Taka konferencja odbędzie się w Zamościu w kwietniu 2019 roku, a jej tematem będzie „Synergia w architekturze miast listy UNESCO” („Synergy in architecture for UNESCO’S historic cities”). Ten trochę tajemniczy tytuł niech będzie zachętą do wzięcia w niej udziału, a na wszelki wypadek dodam, że konferencja nie jest dla specjalistów tylko dla nas Rotarian zainteresowanych zabytkowymi miejscami. Liczymy oczywiście też na obecność rotariańskich architektów i osób fachowo związanych z zabytkami. Już dzisiaj zapraszamy.

Włodzimierz Bentkowski
RC Zamość Ordynacki

Fot. z arch. RC Zamość Ordynacki

Zobacz też

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Pożegnanie śp. Rafała Pasieki

Dnia 11-ego czerwca 2024 roku odszedł od nas Rafał „Rafcio” Pasieka. Śmierć zabrała go z naszego grona niespodziewanie, w momencie…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.