Powołano Rotariańskie Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe

Powołano  Rotariańskie Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe

15 marca 2015 roku RC Wrocław-Panorama Rotary International Dystrykt 2230 Polska, Białoruś, Ukraina, wraz z RC Berlin Brücke der Einheit Rotary International Dystrykt 1940 Niemcy, powołały do życia: „Rotary International Training Centre (RITC) Sława – Polska, Rotariańskie Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe przy Fundacji Jezioro Sławskie –Sławski Klub Żeglarski – Sława„

Partnerami przedsięwzięcia została: Federacja Szkół Żeglarskich ISSA, Flota Giżycko – Polska – International Yachting Fellowship of Rotarians – (IYFR). Patronat honorowy w momencie powołania do życia RITC przyjął: Komandor Światowej Floty Rotary – Sergio Santini, 2013-2015, Burmistrz Miasta Sława – Cezary Sadrakuła oraz następnie; Gubernator Dystryktu 2230 Polska, Białoruś Ukraina – Barbara Pawlisz, Gubernator Dystryktu 1940 Niemcy – Gerhard Lintner, Komandor Światowej Floty Rotary –Jesus (Jun) Avecilla (Philipinen) 2015-2017, Komandor Rufowy Światowej Floty Rotary Robert Burns ( Bob ) ( Scotland ) 2013 – 2017.

Celem zawartej umowy jest popieranie i organizowanie wszechstronnego rozwoju społeczności, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, sportowej, żeglarskiej i rehabilitacyjnej na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i światowej, oraz zbliżenia społeczności lokalnych państw Europy i Świata poprzez wspólne działania.

Do głównych celów Rotariańskiego Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego będą podejmowane działania pożytku publicznego poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, integracji, wymiany młodzieżowej, w szczególności żeglarstwa, oraz organizowanie aktywnego wypoczynku i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane poprzez:

1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności dla zachowania zdrowia człowieka, kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowość i poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych,
2. planowanie i organizowanie życia sportowego – żeglarskiego, rekreacyjnego, integracyjnego, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, sympatyków, darczyńców, członków Klubu, współtwórców – Partnerów RITC Sława, jak również przez organizacje Rotary na całym świecie,
3. angażowania wszystkich członków Klubu, sympatyków i darczyńców, Partnerów RITC Sława do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i rozwoju i zainteresowań sportowych,
4. uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim w zakresie działań statutowych Klubu, jak również w porozumieniu z Partnerami RITC Sława,
5. organizowanie imprez zewnętrznych i wewnętrznych, oraz zajęć sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, a także zapobiegania patologiom społecznym,
6. organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i integracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
7. współudział wszystkich Partnerów w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego, żeglarskiego i innego który jest w posiadaniu Klubu,
8. prowadzenie naboru wśród dzieci szkól podstawowych, ponadpodstawowych, wyższych i osób dorosłych, selekcji i szkolenia sportowego w zakresie żeglarstwa przygotowującego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, jak również uczestnictwo w tych imprezach sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych, oraz coroczne ogłaszanie naboru młodzieży na światowej liście Rotary International w ramach Rotary Youth Exchange (RYE) w szczególności rotariańskiej wymiany krótkoterminowej (Short Term – ST),
9. w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży w oparciu o rotariańskie kontakty partnerów RC Wrocław Panorama i RC Berlin Brücke der Einheit,
10. aktywne propagowanie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zajęć i szkoleń żeglarskich, sportowych i rehabilitacyjnych, jak również organizowanie dla tej młodzieży zajęć w tym zakresie,
11. przygotowanie i doskonalenie kadry instruktorsko–trenerskiej dla potrzeb organizowania zajęć zawodów oraz imprez sportowych,
12. organizowanie szkoleń, obozów, treningów w zakresie tematyki żeglarskiej, sportowej, rehabilitacyjnej i innych związanych z celami Fundacji, jak również przeprowadzanie stosownych egzaminów w tym zakresie i wydawanie stosownych dokumentów kwalifikacyjnych do których wydawania Fundacja będzie posiadała uprawnienia, między innymi przyznanymi przez Partnera – International Sailing Schools Association – Federacja Szkół Żeglarskich ISSA,
13. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczelności w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej poprzez popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej,
14. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej.

Realizowane kursy żeglarskie zakończone będą egzaminami i wydawane będą międzynarodowe dokumenty ISSA potwierdzające uzyskanie patentów odpowiednich stopni.

Organizatorzy RC Wrocław-Panorama i RC Berlin Brücke der Einheit zwracają się z prośbą do przyłączenia się do realizacji Global Grantu, lub wsparcia inicjatywy wpłatą na jedno z poniższych kont bankowych:
Bank BGŻ – BIG SWIFT CODE: GOPZPLPW
PL  70 2030 0045 1110 0000 0299 7600 – konto prowadzone w złotych PLN
PL  02 2030 0045 3110 0000 0034 4620 – konto prowadzone w USD
PL  23 2030 0045 3110 0000 0034 4630 – konto prowadzone w Euro

Prof. Barbara Gronostajska

RC Wrocław – Panorama

W załączeniu plik z prezentacją przygotowaną przez Janusza Klinowskiego, wystarczy kliknąć na ten link: PREZENTACJA

 

Zobacz też

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnanie śp. Mariana Wośkowiaka

Pożegnaliśmy w dniu 27 maja 2024 r. naszego serdecznego Przyjaciela, Członka Rotary Club Poznań – Puszczykowo Mariana Wośkowiaka. Ceremonia pogrzebowa…

Fakty na temat Rotary

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań
Aktulanie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów
Nasze motto brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim "Service Above Self")
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom Rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. *****Kliknij na END POLIO NOW - by obejrzeć film o POLIO po polsku i zobaczyć, co mówią polscy lekarze oraz jak z POLIO walczy Rotary w Polsce*****

Jak działa Rotary?

Wspieranie pokoju
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami
Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody
Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji
Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.