Prasa rotariańska – historia i teraźniejszość

Komunikacja i przepływ informacji to dla funkcjonowania organizacji bardzo ważna sprawa. Nie dziwi więc fakt, że także w naszym rotariańskim środowisku dość szybko powołany został własny organ prasowy. Pierwszy był magazyn „The Rotarian” wydawany przez Rotary International od 1911 roku.

W wrześniu 2020 roku, po prawie 110 latach „The Rotarian” zmienił nazwę na „Rotary”. Zmiana ta ma symbolizować odwołanie się do szerokiego zakresu aktywności naszej organizacji, uwzględniającej m.in. młodych Rotaraktorów, którzy reprezentują przyszłość Rotary. Celem zmiany jest też zwiększanie świadomości o Rotary i wzmocnienie globalnej marki naszej organizacji. Nowa nazwa też lepiej asymiluje się do 33 regionalnych magazynów publikowanych na całym świecie, w większości mających w swoich nazwach słowo Rotary i nazwy krajów, w jakich się ukazują.

Jednym z obowiązków Rotarian jest prenumerata czasopisma rotariańskiego. Oficjalnym magazynem jest „Rotary”, jednak w krajach, w których wydawane są regionalne magazyny posiadające licencję Rotary International (RI), Rotarianie mają wybór pomiędzy „Rotary” a magazynem regionalnym. Ponad połowa Rotarian na całym świecie z tej możliwości korzysta. Magazyny regionalne posiadające licencję RI rozprowadzane są w ponad 130 krajach i publikowane w 24 językach. Ich łączny nakład wynosi 872 tysiące sztuk. Każdy magazyn zawiera artykuły i zdjęcia z międzynarodowego wydania „Rotary” uzupełniane materiałami regionalnymi. RI wydaje także kwartalnik „Rotary Canada”, który ukazuje się w nakładzie 28 tys. egzemplarzy.

Pisząc o stanie obecnym, nie sposób nie wspomnieć pierwszych gazet rotariańskich, które składają się na historię wydawnictw naszego Dystryktu i których kontynuatorem jest obecnie „Rotary Polska”.

Historia prasy w naszym Dystrykcie sięga 1991 roku. W październiku tegoż roku zaczęły ukazywać się „Listy Rotariańskie”, których redaktorem naczelnym był PDG Alojzy Leszek Gzella. „Listy Rotariańskie” ukazywały się do 1999 roku.

W 2000 roku do Dystryktu D2230 przyłączyły się kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy, tworząc wielonarodowy Dystrykt, który biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności, był jednym z największych na świecie. Właśnie w tym roku zaczął ukazywać się „Herold Rotariański” (2000-2002) redagowany przez redaktora naczelnego Józefa Herolda, a następnie „Świat Rotary” (2003-2004) redagowany przez redaktora naczelnego Wojciecha Giczkowskiego. Z racji przyłączenia się klubów z Białorusi i Ukrainy sporadycznie ukazywały się także ukraińskie tłumaczenia tych czasopism.

W 2004 roku zaczął być wydawany magazyn „Rotarianin”, który w 2006 roku połączył się z wydawanym równolegle dwumiesięcznikiem „Głos Rotary” redagowanym przez PDG Bohdana Kurowskiego (red. nacz. 2004-2006). Pierwszym redaktorem naczelnym „Rotarianina” był PDG Alojzy Leszek Gzella (2004–2005). Od 2006 roku jego pracę kontynuował Janusz Klinowski.

W tym czasie Rotarianie z RC Simferopol zwrócili się do zarządu Dystryktu 2230 z projektem utworzenia ukraińskiego czasopisma rotariańskiego. Projektem kierował Mykoła Steblianko. W 2007 roku Gubernator D 2230 Andriy Baganich wsparł inicjatywę rotarian z Symferopola i w 2008 roku budżet dystryktu objął już koszt druku „Rotarianina” i „Rotarijca”. W 2009 roku magazyn „Rotarianin” uzyskał licencję jako oficjalne wydawnictwo RI. „Rotarijec” był wtedy jego ukraińskim wydaniem. Redaktorem naczelnym „Rotarijca” był i nadal jest Mykoła Steblianko. W 2010 roku „Rotarijec” jako jedno z pierwszych czasopism na Ukrainie zaczął ukazywać się także w wersji elektronicznej.

Dwumiesięcznik „Rotarianin” ukazywał się do końca 2016 roku. W lipcu 2017 roku ukazał się pierwszy numer magazynu „Rotary Polska”, którego od początku jestem redaktor naczelną. Od grudnia 2017 roku dwumiesięcznik wydawany jest na licencji Rotary International. Od pierwszego numeru czasopismo wydawane jest w formie drukowanej i elektronicznej, w zależności od preferencji prenumeratorów.

Czas ciągle pisze historię. Także dla rotariańskiej prasy. W naszym Dystrykcie ta historia sięga już 30 lat. Na początku roku pożegnaliśmy zmarłego 31 grudnia 2020 roku Janusza Klinowskiego, który funkcję redaktora naczelnego „Rotarianina” pełnił przez 10 lat (2006-2016).

Prasa rotariańska z założenia adresowana jest do członków Rotary International, ale także do osób zainteresowanych działalnością charytatywną. Opisuje głównie bieżącą działalność naszej organizacji, projekty i aktywność klubów Rotary, a także przedstawia samych Rotarian.

Kolejne czasopisma choć nosiły inne nazwy, miały różnych redaktorów naczelnych i inną szatę graficzną, pełniły podobną rolę. Dominowały w nich relacje z życia polskich klubów Rotary, materiały na temat akcji pomocowych podejmowanych na szczeblu Dystryktu, artykuły na temat światowego Rotary, a także felietony i wywiady.

Czasopisma rotariańskie na przestrzeni lat nie tylko pomagają polskim Rotarianom w poznawaniu się, wymianie doświadczeń i podejmowaniu współpracy, ale także dbają o to, by Rotarianie na ich łamach znajdowali inspirację do poszerzania obszarów swoich działań i czuli się członkami międzynarodowej społeczności. Są swego rodzaju forum wymiany poglądów Rotarian na problemy i zjawiska, z którymi mają do czynienia na co dzień. Czasopisma te pełnią zatem nie tylko rolę informacyjną, ale też opiniotwórczą.

Od 2011 roku w związku z powstaniem strony internetowej Dystryktu www.rotary.org.pl zaczął zmieniać się nieco profil informacji. Strona internetowa z biegiem czasu stała się głównym narzędziem szybkiej komunikacji z klubami i członkami. W związku z tym zmieniła się także rola prasy rotariańskiej z typowo informacyjnej na bardziej archiwizacyjną i dokumentującą aktywność klubów. Dużą rolę odgrywa także funkcja promocyjna czasopisma, które po dziś dzień trafia nie tylko do każdego Rotarianina, ale też do szerszego grona osób w luźniejszy sposób związanych z naszą organizacją.

– – – – –

Dwumiesięcznik „Rotary Polska” w przyszłym roku będzie obchodził swoje 5 urodziny. Wraz z całym zespołem staramy się dumnie kontynuować dokonania naszych wspaniałych poprzedników. Prezentujemy niezmienną od lat misję Rotary oraz działania prospołeczne i charytatywne naszego rotariańskiego ruchu, kładąc jeszcze większy nacisk na pokazywanie działań Rotarian, efektów ich akcji i samych beneficjentów.

Magazyn „Rotary Polska” jest ciągle ulepszany i wzbogacany przez samych Rotarian. Piszemy o Was i dla Was. Pomóżcie nam robić to jeszcze lepiej. Razem twórzmy historię Rotary. Bo RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Redaktor naczelna magazynu Rotary Polska

Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego D2231

 

Artykuł przygotowany 10.03.2021 roku, do publikacji  90 lat Rotary w Polsce