Byli Gubernatorzy Dystryktu 2230 i 2231

Alex Kożenkin PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2014/2015

Myroslav Gavryliv PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2011/2012

Piotr Wygnańczuk PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2010/2011

Andriy Bahanych PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2007/2008

Pavlo Kashkadamov PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2002/2003

Andrzej Ludek PDG

Gubernator Dystryktu 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś) w latach 2001/2002